.

Přijímací řízení

Příjímací řízení do vyšších ročníků

§ 63 zákona č. 561/2004 Sb., sdělení MŠMT ze 6.3.2008 č.j. 3488/2008-20

5. ročník (kvinta) osmiletého gymnázia má specifický charakter, protože není 1. ročníkem vzdělávání ve střední škole (pro který platí ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb.). Do 5. ročníku (kvinty) osmiletého studia tedy ředitel školy může přijmout podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. další uchazeče, a to na místa neobsazená žáky nižšího stupně.

Podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. lze přijmout další uchazeče i do ostatních vyšších ročníků osmiletého studia (s výjimkou ročníku prvního), a to opět v případě, že jsou v těchto ročnících volná místa.

§ 63 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen /zákon č. 561/2004 Sb., str. 10281/

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2022 HaralComp